Digital Materiality

March 3 - April 6, 2017
Godsbanen

Gennem digitalt maleri, vævning og tekstiltryk udforsker udstillingen Digital Materiality spændingsfeltet mellem digitale og materielle impulser i dansk samtidskunst. Udstillingen stiller spørgsmål ved materialernes fysiske tilstedeværelse og kodningens immaterielle natur.  

De udstillende kunstnere bruge teknologien til at konkretisere digital æstetik og digitale processer eller til fæstne digitale værker i den fysiske verden - at give en konkret form til kodning eller at kodificere fysisk materie. Sammen fremhæver kunstværkerne i Digital Materiality de måder, hvorpå digitale processer og fysiske materialer informerer, inspirerer og giver form til hinanden.

Fernisering: 3. marts, 17.00-20.00.
Roundtable snak om digital materiality: 4. april, 17.00-18.00.

Kurateret med Nana Bendix Hansen.Digital Materiality explores the tension between digital and material impulses in contemporary Danish art. Featuring digital paintings, weavings, and textiles, the exhibition questions both the innate physicality of matter and immateriality of code. 
 
Exhibiting artists use technology to either concretize digital aesthetics and processes or to ground digital works in the physical world - to give shape to code or codify physical matter. Together, the artworks featured in Digital Materiality reveal the ways in which digital processes and physical materials inform, inspire, and give shape to one another.

Opening reception: March 3rd, 5-8 pm.
Roundtable discussion about Digital Materiality: April 4th, 5-6 pm.

Curated with Nana Bendix Hansen.

 

Artists

Emilie Carlsen

Emilie Carlsen

Emilie Carlsen er uddannet fra både den grafiske linie på Designskolen i Kolding og siden fra Visuel Kultur og Identitet på Kunstakademiets Designskole, med fokus på diverse tekstile trykmetoder, digitalprint, grafisk design, art direction, mode og kostumer. 

Emilie arbejder metodisk og eksperimenterende indenfor forskellige medier, med formidling af teoretisk baseret viden gennem visuelle løsninger, udtrykt i billeder og mønstre – hvor hun gennem implementering af stoflighed, arbejder med hvad der f.eks. sker i mødet mellem den analoge og digitale verden. Hun arbejder ikke kun med mønstre set som print til tøj, men også oversat som en metode, hvor repetitionsteknikken bliver omsat til lag, arbejder i papir eller rumligt. Hun stiller med sine billeder og tekstile arbejder spørgsmålstegn ved forholdet mellem det fysiske rum og det forestillede. Gennem leg med overflader, ønsker hun at udfordre sin beskuer og vores forestilling om virkeligheden og vores egen fysiske tilstedeværelse - afsøge grænser mellem fagligheder og skabe mulighed for nye potentialer af forståelse af rum og flade. 
 

Emilie Carlsen studied Graphic Design at Kolding School of Design and Visual Culture and Identity at the Royal Danish Academy School of Design, focusing on various textile printing methods, digital printing, graphic design, art direction, fashion and costume.

Emilie works methodically and experimentally in different media to disseminate theoretical knowledge visually though images and patterns - using texture, for example, to explore what happpens in the meeting between the analog and digital world. Her work with patterns extends to her technique, translating to a method of repetition in which patterns are translated into layers, working in paper or spatially. Her paintings and textile works questions the relationship between physical space and the imagined. Through play with surfaces, she challenges the viewer to question our perception of reality and our own physical presence, pushing boundaries between disciplines and enabling new potentials of understanding of space and surface.

emiliecarlsen.dk


Søren Krag

Søren Krag

Mit navn er Søren Krag, jeg er uddannet billedkunstner med base i Århus. Jeg arbejder inden for et bredt spektrum af kunstneriske discipliner, herunder; billede, lyd, video, installation og performance og har særligt fokus på at udnytte "lo-fi" elektroniske og digitale værktøjer. Jeg er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi, hvor jeg undervejs var på udveksling på Srishti School Of Art, Design og teknologi i Bangalore, Indien.

I mit arbejde stræber jeg efter at finde nye måder at kombinere forskellige ideer, materialer og medier. En vigtig del af min praksis er at 'male' digitale billeder i stor skala ved hjælp af meget basic billed-skabende software. Jeg lægger stor vægt på ornamentik og detaljer. Billederne laves manuelt ved hjælp af en computermus; en lang og meditativ proces. Meget af min inspiration stammer fra middelalderen og klassisk kunst og jeg undersøger hvordan disse perioders pompøse billedsprog og æstetik kan anvendes i samtidskunsten.


My name is Søren Krag and I am a visual artist based in Aarhus, Denmark. I produce work within a broad spectrum of artistic disciplines, including; image, sound, video, installation and performance, with a special focus on utilizing 'lo-fi' electronic and digital tools. I attended the Jutland Art Academy (MFA Fine  Arts) including one exchange semester at Srishti School Of Art, Design And Technology in Bangalore, India.

In my work I strive to find new ways of combining various ideas, materials, tools and medias. An important part of my practice is 'painting' large scale digital images using very basic image-making software. I place great emphasis on ornamentation and detail.


The images are created manually using a computer-mouse; a long and meditative process. Much of my inspiration stems from medieval and classical art and how to apply its pomposity and aesthetics in contemporary art.

sorenkrag.tumblr.com


Anne-Sofie Overgaard

Anne-Sofie Overgaard

I min kunstneriske praksis udforsker jeg tidslighed og fortælleformer i en vekselvirkning mellem fysisk materialitet og de mere immaterielle digitale processer som programmering og digital grafik. Jeg arbejder med at blande forskellige materialiteter og æstetiske greb og trækker på viden fra forskellige tiders traditioner inden for billedkunst og tekstilhåndværk, især vævning. Jeg er meget interesseret i vævningens historie. Hvor vævning traditionelt er blevet set som et kvindehåndværk, bruger jeg det i dag som et kunstnerisk medie. Tegning, digital grafik og installation er også centrale udtryksformer i min praksis. 

Jeg er betaget af det fysiske og tidsligheden i håndværket. At væve er en helt bestemt måde at være til stede på. Væven er en tidsmaskine. I den sammenvæver jeg de vandrette og lodrette tråde og bryder det lineære perspektiv i forskellige stoflige lag, mønstre og figurationer. 
Samtidig er jeg optaget af vævens evolutionære sammenhæng med computeren, da computerens binæresystem stammer fra vævens hulkortsystem. Det åbner for en helt ny forståelse af de digitale computersystemer, som skaber en parallellitet til håndværket. På den måde kan jeg omfavne det digitale og håndværket - indoptage og lade det blive en forlængelse af min krop og mit sind. 
 

In my artistic practice I explore temporality and narrative forms in a constant alternation between physical materiality and the more immaterial digital processes, such as programming and digital graphics. I mix different materialities and aesthetic approaches, and in that process I draw on different traditions in visual art and crafts, particularly weaving. I have a great interest in the history of weaving. Weaving is traditionally seen as a woman's craft; I use it as an artistic media. Drawing, graphic and installation are also some of my main artistic means of expression.

I am captivated by the physical and temporary aspects of crafts. To weave is a very specific way to be present. Weaving is a timemachine. In it, I weave horizontal and vertical threads and disrupt linear perspective with different tactile layers, ornaments and figurations. At the same time I am interested in the evolutionary link between weaving and the computer; the binary system is based on the loom's punch cards. This fact opens up a whole new understanding of digital computer systems as parallels to craft. In this light, I can embrace both the digital and the crafts, take them in and let them become an extension of my body and mind.

www.instagram.com/annesofieo


Anders Visit

Anders Visit

Anders Visti. Født 1973. Bor og arbejder i Aarhus. Uddannet på Det Fynske Kunstakademi i 2006. Arbejder primært med saftware og digitale teknologier. Stifter og redaktør på den printede webpublikation Dobbeltdagger. Medstifter og -redaktør på forlaget * [asterisk] fra 2002-12.

Nyere værker tæller: "Crash", 2016, nyt filmværk til Danmarks Radio. Kommisioneret af Statens Kunstfond i samarbejde med DR. "Mørkenet", 2015, solo udstilling, Spanien 19c, Aarhus, DK. "Ingen Væsentlige Ulemper" 2015, koncert performance med SoNA, nyt værk til Espergærde Gymnasium, Komminsioneret af Statens Kunstfond.
 

Anders Visti. Born 1973. Lives and works in Aarhus. Graduated from Funen Art Academy in 2006. Works primarily with software and digital tech. Founder and editor of the printed web publication ‡ DobbeltDagger. Co-founder and co-editor of the publishing house * [asterisk] from 2002-12.

Recent works: ”Crash”, 2016. New film work for the Danish Broadcasting Corporation. Commisioned by the Danish Arts Foundation in collaboration with DBC. "Mørkenet", 2015. Solo show, Spanien19c, Aarhus, DK. ”Ingen Væsentlige Ulemper”, 2015. Concert performance with SoNA, public commission for Espergærde Gymnasium, DK, commissioned by the Danish Arts Foundation.

andersvisti.dk
dobbeltdagger.net

funders' logos.jpg